Fotograf, który w latach 80. jako jeden z pierwszych i najbardziej aktywnych dokumentował niezależną scenę punkrockową i nowofalową w Polsce. Jego reportaże obrazujące kontrkulturę tamtych czasów należą dziś do klasyki gatunku i są wykorzystywane w licznych publikacjach. Najważniejsza i najobszerniej prezentująca zjawisko praca to autorski album Wasążnika ”Generacja” z tekstem badacza kultury Roberta Jarosza, wydana przez Korporację Ha!Art. Zdjęcia te prezentowane są też w stałej ekspozycji Spichlerza Polskiego Rocka, oddziału Muzeum Regionalnego w Jarocinie oraz w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Artysta dokumentował też liczne festiwale jazzowe, spektakle teatralne, w tym Tadeusza Kantora i Jerzego Grotowskiego, a wcześniej pierwsze zloty polskich hipisów w Częstochowie. Robi zdjęcia reportażowe w obszarze szeroko pojętej kultury, w tym lokalnej i alternatywnej. Jego prace portretujące działalność kolonii artystów osiadłych w Karkonoszach znalazły się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze. Z racji obecnego miejsca zamieszkania interesuje go też wielokulturowość i jej różne aspekty. Inny obszar zainteresowań: architektura w relacji z przyrodą.
 Wystawy:
w Warszawie: Galeria Remont (czerwiec 1980), Pracownia Dziekanka (czerwiec 1983), Galeria Raster (grudzień 2012), Galeria 2B+R (kwiecień 2009), Galeria Syn-teza (luty-marzec 2008), Galeria Obserwacja (kwiecień 2014), Staromiejski Dom Kultury (sierpień 2013, maj 2018)
w Krakowie: Galeria Pauza – Historia Polskiego Rocka… (październik-grudzień 2009), Willa Decjusza w ramach projektu „Polsko-norweska platforma fotograficzna Piksel” (październik 2011)
w Berlinie: Gallerie Neue/ MD 72`s „Neue Polnische Welle” (1978-1986) (marzec 2008), Humboldt Umspannwerk w ramach projektu „Icons of Victory – transform” (sierpień 2009)
w Oslo: Norske Fotografene (1992),Litteraturhuset (2011), Konserhuset (maj 2012), Galleri Kan-skje (czerwiec 2008), Galleri Stylo (2011, 2007), Anna Rosa Art (2007), Ambasada RP oraz stała ekspozycja w lokalach konsulatu RP.
w Jarocinie: Galeria Skarbczyk (lipiec 2009), stała ekspozycja w Spichlerzu Polskiego Rocka
w Birmingham, Galeria Centrala w ramach prezentacji polskiej muzyki niezależnej (czerwiec 2019)
w Poznaniu: Jeżycki Dom Kultury - Galeria Rozruch (październik 2014, październik 2018)
w Lubinie: Centrum Kultury Muza (sierpień 2009)
w Szklarskiej Porębie: Dom Carla i Gerharda Hauptmanów (obecnie Oddział Muzeum Karkonoskiego) (lipiec 2010)
w Ostrowie Wielkopolskim: Wystawa poświęcona Robertowi Brylewskiemu w ramach festiwalu „Reggae na Piaskach” (sierpień 2018)
w Goniądzu: wystawa towarzysząca Festiwalowi „Rock na Bagnie” (lipiec 2017, lipiec 2018, lipiec 2019)
w Tarnowie:  Tarnowskie Centrum Kultury – „Generacja" (grudzień 2019)
w Witebsku: w ramach międzynarodowego festiwalu fotografii „Foto Krok" (czerwiec 2020)

Publikacje:
Album „Generacja” Korporacja HA! Art 2010 z tekstem Roberta Jarosza
Album „Niezależna muzyka rockowa”, wydawnictwo IPN 2010 
Zdjęcia w wydawnictwach książkowych: 
Księga Dziesięciolecia Polski Niepodległej 1989- 1999. 
Biografia Roberta Brylewskiego „Kryzys w Babilonie” Rafała Księżyka 
Republika „Nieustające Tango” Leszka Gnoińskiego 
„Jeszcze wszystko będzie możliwe“. Wojciech Waglewski w rozmowie z Wojciechem Bonowiczem 
„Dezerter – poroniona generacja“ Krzysztofa Grabowskiego 
„Kult Kazika“ Leszka Gnoińskiego. 
„Dzika Rzecz, 1989-1993“ Rafała Księżyka
Zdjęcia wykorzystane w filmach: 
„Beats of freedom” i „Historia polskiego rocka ” Leszka Gnoińskiego
„Political dres“ Judyty Fibigner, część serii dokumentalnej „Guide to the Poles”

Fotografie wykorzystane w wydawnictwach płytowych: 
Trasa Wu Zet, Dezerter, Izrael, T.Love, Kult, TZN Xenna, Deuter, Kryzys, Brygada Kryzys, Tilt, Abbadon, Brak, Andrzej Mitan, Loud Jazz Band, Becaye Aw i inne 
Zdjęcia w czasopismach i na portalach: 
Art & Theater Magazine Pavilonesque II, VICE, Gazeta.pl, Polityka.pl, Wprost.pl, Onet.pl, Artmuzeum.pl, Artvolver.com, Fototapeta.art.pl

A photographer who in the 1980s was one of the first and most active to document the independent punk rock and new wave scene in Poland. His reports illustrating the counterculture of those times are today part of the genre's classics and are used in numerous publications. The most important and most widely presenting work is the author's album "Generation" with the text of the culture researcher Robert Jarosz, published by Ha! Art. These photos are presented in the permanent exhibition of the Polish Rock Granary, a branch of the Regional Museum in Jarocin and the European Solidarity Center in Gdańsk. The artist also documented the most important jazz festivals, numerous theater performances, including Tadeusz Kantor and Jerzy Grotowski, and earlier the first rallies of Polish hippies in Częstochowa. He makes reportage photos in the area of broadly understood culture, including local and alternative. His works portraying the activity of colonies of artists settled in the Giant Mountains were in the collections of the District Museum in Jelenia Góra. Due to his current residence, he is also interested in multiculturalism and its various aspects. Another area of interest: architecture in relation to nature.

He exhibited works:
in Warsaw: Remont Gallery (June 1980), Dziekanka Workshop (June 1983), Raster Gallery (December 2012), 2B + R Gallery (April 2009), Syn-teza Gallery (February-March 2008), Obserwacja Gallery (April 2014), Old Town Culture Center (August 2013, May 2018)    
in Krakow: Villa Decius as part of the project „Polish-Norwegian Piksel Photographic Platform" (October 2011), Pauza Gallery – The History of Polish Rock Music… (October - December 2009)
in Berlin: Gallerie Neue/ MD 72`s „Neue Polnische Welle” (1978-1986) (March 2008), Humboldt Umspannwerk - „Icons of Victory – transform” (August 2009)
in Oslo: Norske Fotografene (1992), Litteraturhuset (2011), Konserhuset (maj 2012), Galleri Kan-skje (czerwiec 2008), Galleri Stylo (2011, 2007), Anna Rosa Art (2007), the Embassy of the Republic of Poland in Oslo and permanent exhibition at the consulate's premises.
in Poznań: Jeżyce Culture Center – Rozruch Gallery (October 2014, October 2018)
in Jarocin: Skarbczyk Gallery (July 2009), permanent exhibition in the Polish Rock Granary
in Lubin: Muza Culture Center (August 2009)
in Szklarska Poręba: Carl and Gerhard Hauptman House, District Museum in Jelenia Góra (July 2010)
in Goniądz: Exhibition at the Rock na Bagnie festival (July 2017, July 2018, July 2019)
in Ostrów Wielkopolski: Exhibition dedicated to Robert Brylewski as part of the festival „Reggae on Piaski" (August 2018)
in Tarnów: Tarnowskie Centrum Kultury (December 2019)
in Vitebsk: Vitebsk international photography festival „Foto Krok" (June 2020)
 
His works are in the collections of the District Museum in Jelenia Góra, the collections of the Polish Rock Granary in Jarocin, the collections of the Embassy of the Republic of Poland in Oslo and the European Solidarity Center in Gdańsk.

Publications:
Album „Generation" Corporation HA! Art 2010 with the text of Robert Jarosz The album „Independent rock music", published by IPN 2010
Pictures in the Book of the Decade of Independent Poland 1989-1999
Photos used in the films of Leszek Gnoiński:
„Bits of freedom"
„History of Polish Rock"
and in the film by Judyta Fibigner:
„Political dres", which is part of the documentary series „Guide to the Poles"
Publications in book publications - among others:
Autobiography of Robert Brylewski „Crisis in Babylon" - Rafał Księżyk
Republic of „Perpetual Tango" - Leszek Gnoiński                                                                                                                     „Everything will still be possible - Wagiel." Wojciech Waglewski in conversation with Wojciech Bonowicz

DEZERTER miscarriage generation - Krzysztof Grabowski,
Kult Kazika - Leszek Gnoiński
Art & Theater Magazine Pavilonesque II
Dziekanka Artystyczna.
Photographs used in record publications - among others:
Dezerter, Izrael, T.Love, Kult, TZN Xenna, Deuter, Kryzys, Brygada Kryzys, Tilt, Abbadon,
Brak, Andrzej Mitan, Loud Jazz Band, Becaye Aw.
Cooperation:
VICE, Onet.pl, Gazeta.pl, Polityka.pl, Wprost.pl, Trasa Wu Zet, Artmuzeum.pl, Fototapeta,
Artvolver.com (Raster Gallery).

Back to Top