Fotografik, który w latach 80. jako jeden z pierwszych i najbardziej aktywnych dokumentował niezależną scenę punkrockową i nowofalową w Polsce. Jego reportaże obrazujące kontrkulturę tamtych czasów należą dziś do klasyki gatunku i są wykorzystywane w licznych publikacjach. Najważniejsza i najobszerniej prezentująca zjawisko praca to autorski album Wasążnika ”Generacja” z tekstem badacza kultury Roberta Jarosza, wydana przez Korporację Ha!Art. Zdjęcia te prezentowane są też w stałej ekspozycji Spichlerza Polskiego Rocka, oddziału Muzeum Regionalnego w Jarocinie oraz w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Artysta dokumentował też liczne festiwale jazzowe, spektakle teatralne, w tym Tadeusza Kantora i Jerzego Grotowskiego, a wcześniej pierwsze zloty polskich hipisów w Częstochowie. Robi zdjęcia reportażowe w obszarze szeroko pojętej kultury, w tym lokalnej i alternatywnej. Jego prace portretujące działalność kolonii artystów osiadłych w Karkonoszach znalazły się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze. Z racji obecnego miejsca zamieszkania interesuje go też wielokulturowość i jej różne aspekty. Inny obszar zainteresowań: architektura w relacji z przyrodą.

 Wystawy:
 w Warszawie: Galeria Remont, Pracownia Dziekanka, Galeria Raster, Galeria 2B+R, Galeria Syn-teza, Galeria Obserwacja, Staromiejski Dom Kultury.
w Krakowie: Galeria Pauza, Willa Decjusza w ramach projektu „Polsko-norweska platforma fotograficzna Piksel”, 
w Berlinie: Gallerie Neue/ MD 72`s w ramach projektu „Icons of Victory – transform” 
w Oslo: Norske Fotografene, Litteraturhuset, Konserhuset, Galleri Kan-skje, Galleri Stylo, Anna Rosa Art, Ambasada RP oraz stała ekspozycja w lokalach konsulatu RP. 
w Jarocinie: Galeria Skarbczyk, wystawa w ramach Festiwalu Jarocin 2009, stała ekspozycja w Spichlerzu Polskiego Rocka 
w Birmingham, Galeria Centrala w ramach prezentacji polskiej muzyki niezależnej 
w Poznaniu: Jeżycki Dom Kultury, Galeria Rozruch                                                                                                                           
w Lubinie: Centrum Kultury Muza 
w Szklarskiej Porębie: Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze, Oddział Dom Haptmana 
w Ostrowie Wielkopolskim: Wystawa poświęcona Robertowi Brylewskiemu w ramach festiwalu „Reggae na Piaskach” 
w Goniądzu: wystawa towarzysząca Festiwalowi „Rock na Bagnie” 
w Tarnowie:  Tarnowskie Centrum Kultury - „Generacja"
w Witebsku w ramach międzynarodowego festiwalu fotografii „Foto Krok"

Publikacje: 
Album „Generacja” Korporacja HA! Art 2010 z tekstem Roberta Jarosza
Album „Niezależna muzyka rockowa”, wydawnictwo IPN 2010 
Zdjęcia w wydawnictwach książkowych: 
Księga Dziesięciolecia Polski Niepodległej 1989- 1999. 
Biografia Roberta Brylewskiego „Kryzys w Babilonie” Rafała Księżyka 
Republika „Nieustające Tango” Leszka Gnoińskiego 
„Jeszcze wszystko będzie możliwe“. Wojciech Waglewski w rozmowie z Wojciechem Bonowiczem 
„Dezerter – poroniona generacja“ Krzysztofa Grabowskiego 
„Kult Kazika“ Leszka Gnoińskiego. 
„Dzika Rzecz, 1989-1993“ Rafała Księżyka
Zdjęcia wykorzystane w filmach: 
„Beats of freedom” i „Historia polskiego rocka ” Leszka Gnoińskiego
„Political dres“ Judyty Fibigner, część serii dokumentalnej „Guide to the Poles”

Fotografie wykorzystane w wydawnictwach płytowych: 
Trasa Wu Zet, Dezerter, Izrael, T.Love, Kult, TZN Xenna, Deuter, Kryzys, Brygada Kryzys, Tilt, Abbadon, Brak, Andrzej Mitan, Loud Jazz Band, Becaye Aw i inne 
Zdjęcia w czasopismach i na portalach: 
Art & Theater Magazine Pavilonesque II, VICE, Gazeta.pl, Polityka.pl, Wprost.pl, Onet.pl, Artmuzeum.pl, Artvolver.com

A photographer who in the 1980s was one of the first and most active to document the independent punk rock and new wave scene in Poland. His reports illustrating the counterculture of those times are today part of the genre's classics and are used in numerous publications. The most important and most widely presenting work is the author's album "Generation" with the text of the culture researcher Robert Jarosz, published by Ha! Art. These photos are presented in the permanent exhibition of the Polish Rock Granary, a branch of the Regional Museum in Jarocin and the European Solidarity Center in Gdańsk. The artist also documented the most important jazz festivals, numerous theater performances, including Tadeusz Kantor and Jerzy Grotowski, and earlier the first rallies of Polish hippies in Częstochowa. He makes reportage photos in the area of broadly understood culture, including local and alternative. His works portraying the activity of colonies of artists settled in the Giant Mountains were in the collections of the District Museum in Jelenia Góra. Due to his current residence, he is also interested in multiculturalism and its various aspects. Another area of interest: architecture in relation to nature.

He exhibited works:
in Warsaw: Remont Gallery, Dziekanka Workshop, Raster Gallery, 2B + R Gallery, Synthesis Gallery, Observation Gallery, Old Town Culture Center.                                                                                                                                                                          in Krakow: Villa Decius as part of the project „Polish-Norwegian Piksel Photographic Platform", Galeria Pauza.                            in Berlin: Gallerie Neue / MD 72`s, Humbolt Berlin as part of the international project „Icons of Victory - transform"
in Oslo: Norske Fotografene, Litteraturhuset, Konserhuset, Galleri Kanskje, Galleri Stylo, Anna Rosa Art, the Embassy of the Republic of Poland in Oslo and permanent exhibition at the consulate's premises.
in Poznań: Jeżyce Culture Center, Galeria Rozruch
in Jarocin: Skarbczyk Gallery, exhibition as part of the Jarocin Festival 2009, permanent exhibition in the Polish Rock Granary
in Lubin: Muza Culture Center
in Szklarska Poręba: District Museum in Jelenia Góra, Haptman House Branch, Szklarska Poręba.
in Goniądz: Exhibition at the Rock na Bagnie 2017 festival.
in Ostrów Wielkopolski: Exhibition dedicated to Robert Brylewski as part of the festival „Reggae on Piaski" 2018.
in Tarnów: Tarnowskie Centrum Kultury 2019.                                                                                                                                                        in Vitebsk: Vitebsk international photography festival „Foto Krok" 2020.
  
His works are in the collections of the District Museum in Jelenia Góra, the collections of
the Polish Rock Granary in Jarocin, the collections of the Embassy of the Republic of
Poland in Oslo and the European Solidarity Center in Gdańsk.

Publications:
Album „Generation" Corporation HA! Art 2010 with the text of Robert Jarosz The album „Independent rock music", published by IPN 2010
Pictures in the Book of the Decade of Independent Poland 1989-1999
Photos used in the films of Leszek Gnoiński:
„Bits of freedom"
„History of Polish Rock"
and in the film by Judyta Fibigner:
„Political dres", which is part of the documentary series „Guide to the Poles"
Publications in book publications - among others:
Autobiography of Robert Brylewski „Crisis in Babylon" - Rafał Księżyk
Republic of „Perpetual Tango" - Leszek Gnoiński                                                                                                                      „Everything will still be possible - Wagiel." Wojciech Waglewski in conversation with Wojciech Bonowicz
DEZERTER miscarriage generation - Krzysztof Grabowski,
Kult Kazika - Leszek Gnoiński
Art & Theater Magazine Pavilonesque II
Dziekanka Artystyczna.
Photographs used in record publications - among others:
Dezerter, Izrael, T.Love, Kult, TZN Xenna, Deuter, Kryzys, Brygada Kryzys, Tilt, Abbadon,
Brak, Andrzej Mitan, Loud Jazz Band, Becaye Aw.

Cooperation:
VICE, Onet.pl, Gazeta.pl, Polityka.pl, Wprost.pl, Trasa Wu Zet, Artmuzeum.pl, Fototapeta,
Artvolver.com (Raster Gallery).
Back to Top